alt gölge
Haberler
ABD'den Gelen "İlik" ile Hayat Buldu

ABD'den Gelen "İlik" ile Hayat Buldu 18 Ağustos 2016 Perşembe 11:01 Antalya'da 3 aylıkken immün yetmezliği teşhisi konulan 8 yaşındaki Yakup Akbalık, ABD'den gelen ilikle hayat buldu. SÜLEYMAN ELÇİN -  .....

Yurt İçinden Akraba Dışı Kordon Kanı Nakli Yapıldı

08 Ekim 2013 11:53 Haberler                           AA         Hatay'da yaşayan, immün yetmezliği nedeniyle yaşaması için kemik iliği nakli yapılması gereken 19 aylık Hatice bebeğe Türkiye'de ilk kez .....

tümünü göster »

Hekimlere Yönelik Bilgiler

Üromar hastalık detay işareti

KORDON KANI TRANSPLANTASYON UYGULAMALARI

alt gölge

Allogeneik hematopoetikkök hücre transplantasyonu (HKHT) hematolojik malignensiler baştaolmak üzere bazı kanser hastalıklarında, kemik iliği yetmezliksendromlarında ve doğuştan immün sistem yetmezlik hastalıklarındahayat kurtarıcı bir tedavi yöntemi olarak uygulanmaktadır. Ancakhastaların yaklaşık  %70inde HLA tam uyumlu akraba vericisi bulma  şansıolmadığı için alternatif donör arayışlarını gündemegelmiştir. İlk kez 1988 yılında Gluckman vearkadaşlarının (1) Fanconianemili bir çocuk hastaya tam uyumlu kardeşinden yaptıklarıbaşarılı transplantasyonun yayınlanmasından sonra kordon kanı(KK) yeni bir umut olmuş ve bugüne kadar 7000 den fazlatransplantasyonda kök hücre kaynağı olarak kullanılmıştır.Akraba donörü bulunamayan olgulardaki allogeneiktransplantasyonlarda KK kullanımı son yıllarda hızla artmaktadır.ABD de çocuk hastalarda akraba dışı vericiden yapılantransplantasyonların %50 sinden, erişkin hastalarda ise %20 sindenfazlası KK transplantasyonudur (KKT). Japonya’da da 2003 yılındayapılan tüm transplantasyonların yarısından fazlasında KKkullanıldığı bildirilmiştir. (2). Allojenikkullanımın yaygınlaşmasına karşılık otolog KK kullanımpotansiyeli halen tartışmalıdır.  

Kordonkanının transplantasyonlarda kök hücre kaynağı olarakkullanılmasının tarihçesine bakacak olursak ilk kez 1972 yılındaEnde&Ende (3) KK transfüzyonundansonra hastada geçici olarak kan grup değişikliği gözlemişler vebunun muhtemel geçici kemik iliği engraftmentinden kaynaklandığınıdüşünmüşlerdir. Ancak bu gözlemleri gönderdikleri birçokderginin editör kurullarının reddetmesi nedeniyle  gözdenkaçmıştır. Bu yayından habersiz olarak Knudtzon (4) 1974yılında kordon kanında hematopoetik koloni oluşturan hücrelerinvarlığından söz etmiş ve bunların kemik iliğinin yenidenoluşturulmasında kullanılabileceğini ileri sürmüştür.Koike (5) iseKK hücrelerinin canlılığını ve hematopoetik hücre oluşturmafonksiyonunu yitirmeden dondurularak saklanabileceğini, bu amaçlaKK bankaları kurulmasının transplantasyona pratik yararsağlayacağını bildirdi. Nihayet Gluckman vearkadaşları (1) Fanconianemili 5 yaşında bir çocuk hastaya HLA tam uyumlu kardeşindenyaptıkları KK transplantasyonunu 1989 yılında yayınladılar.Potansiyel kullanımının önemini vurgulayan çalışmalarsonucunda  KK bankacılığı uygulamaya girmiş ve buşekilde transplantasyonlarda KK kullanımı yaygınlaşmıştır. 

 

Kordonkanının  en önemli avantajları;

a.Torbalardadondurulmuş olarak acil kullanıma hazır olması ve teminindekikolaylık,

b.Transplantasyonprogramının daha kolay yapılabilmesi, infüzyon gününün dahakolay belirlenebilmesi,

c.Donöriçin risk oluşturmaması, kemik iliği ve periferik kan kök hücregibi donasyon işlemlerinin olmaması,

d.Donördenenfeksiyon geçiş riskininaz olması (CMV, EBV gibi),

e.Taramaişlemlerinin kısa sürmesi,

f.Akutgreft versus host hastalığı sıklık ve şiddetinin düşükolması ve 1-2 antijen uyumsuzluğun kabul edilebilir olmasıdır.

Dünyadakibankalarda 500.000 in  üzerinde KK olduğu ve hemen tümhastaların en az bir tane 4/6 uyumlu KK bulabileceği kabuledilmektedir. 5/6 veya 6/6 uyumlu KK bulunma olasılığı ise %70dir.(6) Seyrek rastlanan HLA grubuna sahip olan birhasta için tam uyumlu olmayan bir KK ünitesinin  kullanılabilmesiönemli bir avantajdır.   Donör tarama işlemleri KKda bir günde sonuçlanabildiği halde akraba dışı kemik iliğiveya periferik kan kök hücre donörlerinde 3-4 ayıbulabilmektedir (6) Tanı ile transplantasyonarasında geçen süreye bakıldığında ise bu sürenin kemik iliğikullanılanlarda 8,2 ay iken KK kullanılanlarda 21,7 ay olduğugörülmüştür. Bu bulgu kordon kanının ancak donör bulunamadığıdurumlarda yani ikinci tercih olarak düşünülmesi ileaçıklanmaktadır.(7)


   KKnın en başta gelen dezavantajı ise sınırlı hücre sayısıdır.Hücre sayısının düşük olması engrafman gecikmesine veyayetersizliğine yol açabilmektedir. Ayrıca bu sorun için ek kökhücre toplama veya grefte destek olmak amacıyla donör lenfositinfüzyonu yapmak için hücre toplama şansı yoktur. KK nındamegakaryositik koloni oluşturucu hücre sayısının düşük olmasıtrombosit engraftman süresinin uzamasına yol açabilmektedir.Çekirdekli kırmızı küre sayısının KK nında yüksek olmasıtoplam çekirdekli hücre sayısının da yalancı olarak yüksekbulunmasına neden olabilir. Ancak çekirdekli kırmızı küresayısının CD34+ hücre sayısı ile korelasyon gösterdiği ve bunedenle de yüksek kırmızı küre sayısı ile engraftman arasındapozitif bir ilişki olduğu  düşünülmektedir. Bugüniçin kabul edilebilir hücre sınırı infüze edilen CD34+ hücreolarak 1.7X105hücre/kg,dondurulmuş çekirdekli hücre olarak ise 2.5X107 hücre/kgdır. (6,9) Donörde henüz tanı konulmamış bir kalıtsal hastalık ihtimali herzaman bir risk faktördür. Ancak KK bankaları detaylı ve dikkatliaile öykülerine ek olarak hemoglobinopati taraması ve lenfositsayısı gibi bazıözel testleri de uygulamaktadırlar. Ayrıcabebeğin sonraki dönemde ciddi  sağlık problemiolduğunda ailenin araması veya bankanın rutin sorgulaması ile burisk minimuma indirilmeye çalışılmaktadır. KKtransplantasyonlarında engraftman gecikmesi nedeniyle nötropenik vetrombositopenik dönemin daha uzun olması mortalite ve morbiditeyiolumsuz etkilemektedir. 

 

KKlenfositlerinin immatür olmasının immün toleranssağladığını  düşündüren bazı gözlemlerbildirilmiştir:  ( 6 )

1. AktiveKK mononükleer hücrelerinin  immün sistem hücreleriiçin önemli olan büyüme faktörleri ve interlökinler içinnormal erişkin periferik mononükleer hücrelerden  farklıbir mRNA ve protein ekspresyonu olduğu gözlenmiştir.

2. KKhücrelerinin  mitogenik stimulasyona  Th1sitotoksik hücre cevabı daha zayıftır.

3. KKB hücreleri normal erişkindekilere göre daha immatürdür.

4. KK CD4+/ CD45+ T hücre sayısı daha düşüktür.

5. KKCD4+ / CD45+ T hücre ve natural killer hücrelerin aktivitesi dahadüşüktür.

6. KKdentritik hücrelerinin çoğu immatür fenotipte olup IL-12 üretimkapasiteleri azalmıştır. 


   HLAuyumu dışında killer-immunglobulin likereseptor (KIR)-liganduyumsuzluğu ilgi çekici bir konu olmuş ve teorik olarak rezidüellösemik ve antigen sunan hücrelerin selektif öldürülmesi sonucuartmış GVL etkisi ve azalmış GVHD oranı ile genel sağ kalımdaartış olacağı ileri sürülmektedir. (6)   


   Transplantasyonbaşarısında HLA uyumu ve hücre sayısı en önemli belirleyicifaktörlerdir. KK transplantasyonlarında “en iyi KK ünitesi”ninseçiminde HLA uyumunun mu yoksa hücre sayısının mı öndetutulması gerektiğini gösteren bir çalışma yoktur. Yüksekhücre sayısının HLA uyumsuzluğunun olumsuz etkilerini kısmentelafi edeceği düşünülerek  dondurulmuş hücre sayısı2.5X10ninüzerinde olan en iyi HLA uyumlu KK tercih edilmelidir. Birden fazlaHLA uyumsuzluğunda HLA A,B,DR bölgelerinde en az bir antigeninuyumlu olması önerilmektedir. (6,8)

Herne kadar gecikmiş veya başarısız engraftment KK nındaki düşükçekirdekli hücre sayısına bağlanabilirse de  KKhematopoetik kök hücreleri üzerindeki adhezyon moleküllerisunumu, bunların hedef dokulara ulaşma (homing) özellikleri, KKprogenitör hücrelerinin maturasyonel durumu ve KK lenfositleri ilealıcı antigen sunan hücreler arasındaki ilişki değişiklikleriKK engrafmentini etkileyen faktörler olarak sayılabilir. KK daki CD34+ hücre sayısı her zaman donör hematopoetik engrafmenti içinbir gösterge olmayabilir. KK CD34+ hücre sayısı ile engraftmentsüresi arasındaki uyumsuzluk  dondurma öncesi ve eritmesonrası CD34+ hücre sayısının farklılığından veya KK CD34+hücrelerin azalmış epitop yoğunluğu nedeniyle olabilir. In vitroanalizler KK CD34+ progenitör hücrelerin kemik iliği ve periferikkan hücrelerine göre daha immatür fenotipte olduğunugöstermektedir. Her üç kök hücre kaynağında da hematopoetikkök hücre sıklığı yaklaşık aynı olmasına rağmen KK kökhücrelerinin çoğalma yeteneği daha fazladır. (10)


 Akrabadışı transplantasyon sonuçları yönünden KK ile kemik iliğiveya periferik kanı karşılaştıran progressif bir çalışmayoktur.Son yayınlanan bir yazıda IBMTR/NYBC, EBMT Japonya’dan biryayın sonuçları retrospektif yorumlanmıştır. (6) Buyazıda akut ve kronik lösemi endikasyonların çoğunluğunuoluşturuyordu. Çalışmadaki kordon kanlarında HLA uyumsuzluğu0-3 arasında ve median toplam çekirdekli hücre sayısı2.2-2.5X107/kgidi. Engraftment KK olgularında daha geç , nötrofil için 22-27gün arasında bulundu. EBMT grubunda +60 günde nötrofilengraftmenti %75 di. IBMTR grubunda HLA uyumsuzluğu fazla olmasınarağmen HLA uyumlu kemik iliği transplantasyonlarına benzeroranlarda akut GVHD gözlendi. EBMT grubunda ise akut GVHD dahaseyrekti. Japon çalışmasında ise cGVHD sıklıkları aynıolmasına rağmen yüksek derecede akut GVHD HLA uyumsuz KKalıcılarında kemik iliği alıcılarına oranla daha nadirgözlendi. İzlem süreleri kısıtlı olsa da relaps oranı, vegenel yaşam tüm gruplarda farklılık göstermiyordu. Japonçalışmasında ise %74 ile kordon kanı grubunda genel yaşamındaha iyi olduğu dikkati çekiyordu. Sonuç olarak IBMTR akraba dışıKK transplantasyonunun güvenilir ve bir antigen uyumsuz akraba dışıkemik iliği transplantasyonlarına göre daha iyi sonuç verdiğiancak tam uyumlu akraba dışı transplantasyonlara üstünlüğüolmadığını bildirmiştir. EBMT her iki yönteminde eşit olduğunuyayınlarken Japon çalışmasında genel yaşam süresi göz önündetutularak KK transplantasyonunun akraba dışı kemik iliğitransplantasyonuna üstün olduğu vurgulanmıştır. (6)  Sonyayınlanan COBLT çalışmasında 32 yüksek riskli erişkindeengraftment ve yaşam oranı yönünden olumsuz sonuçlarbildirilmiştir. Bu çalışmada median nötrofil engraftment süresi31 gün ( +42 günde %75 ) bir yıllık yaşam ise %17bulunmuştur. (11)

 Hücresayısının transplantasyon başarısında önemli bir faktörolması nedeniyle verilen hücre sayısını artırarak  KKtransplantasyon başarısını artırmayı hedefleyen çalışmalarhızlanmıştır. Düşük hücre sayısını artırmaya yönelikyöntemler;

1.Ex vivo expansion,

2.KK veT-hücre deplesyonu uygulanmış periferik kan kök hücrelerinin(PKKH) birlikte kullanımı,

3.Birden fazla KK kullanımıdır.

Shpallve arkadaşları (12)ex-vivohücre sayısını artırmaya yönelik çalışmalarında KK nın ilkkısmını 0.gün, çoğaltılan ikinci kısmını ise 10.gün veyaher ikisini de 0. gün infüze etmişlerdir. Bu çalışmada CD34+hücre sayısı 4 kat artırılmış, ancak engrafman süresineetkisi gösterilememiş, akut ve kronik GVHD riski yüksekbulunmuştur.Ayrıca yüksek transplant ilişkili mortalite ve relapsnedeniyle genel yaşam oranının düşük olduğu görülmüştür.Jaroscak ve arkadaşları (13) dafaz 1 çalışmalarında çekirdekli hücre sayısı 2,4 kat  CFU-GMsayısını 82 kat, CD34+ hücre sayısını ise 0,5 kat artırmışlarve işlem yapılmamış kordon kanını 0.gün, kültürde çoğaltılanhücreleri ise 12. gün vermişlerdir. Nötrofil, eritrosit vetrombosit engraftman sürelerinde fark olmadığını buna karşılıkGVHD (Gr II-IV) oranını%36 bildirmişlerdir. Devine vearkadaşları (14) iseçoğaltılan hücrelerin geç infüzyonu ve çoğaltma uygulamalarısırasında graft kalitesinde bozulma nedeniyle kinetik çalışmasonuçlarının başarısız olduğunu yayınlamışlardır.

 KKtransplantasyonlarında engrafman yetersizliği veya gecikmesiniönlemeye yönelik olarak Magro ve arkadaşları (15) KKile birlikte bir başka donörden PKKH verilmesini önermişlerdir.Amaç KK engrafmanını beklerken geçici erken nötrofil engrafmanıile zaman kazanmaktır. Bu çalışmada PKKH geçici nötrofilengrafmanı 10. günde, KK nötrofil engrafmanı ise 21. gündegörülmüş, 55. günde ise tam KK engrafmanı ve kimerizmi tespitedilmiştir. Yazarlar sonuç olarak da kısa süreli PKKH nötrofilengrafmanı ile transplantasyon sonrası dönemdeki enfeksiyonsıklığının azaldığını ve genel yaşam oranının arttığınıbildirmişlerdir.

Sonyıllarda erişkin olgularda birden fazla KK kullanılarak yeterlihücre sayısına ulaşmayı amaçlayan bazı çalışmalaryayınlanmıştır. Ancak iki üniteden fazla KK kanı kullanılarakyapılan transplantasyonlarda greft yetmezliği oranının yüksekolduğu görülmüştür. (16) İkiünite kullanılan transplantasyonlarda ise zamanla kordonkanlarından biri baskın olarak tam kimerizm gelişmekte diğerikaybolmaktadır. Hangi kordon kanının tam kimerizm geliştireceğibilinmemektedir.Hücre sayısının,  cinsiyetin veya dokuuyumunun bu seçimde rolü olmadığı gösterilmiştir. Çift üniteKK kullanılarak yapılan transplantasyonların değerlendirildiğibir çalışmada nötrofil engraftmenti  12-26 günarasında, greft yetmezliği oranını çok düşük (0-22%), akutGVHD hafif yüksek, cGVHD beklenen oranda bulunmuş ve sonuçolarak  genel yaşam daha yüksek bildirilmiştir. (6)  Budeğerlendirmede çift ünite KK ile yapılan transplantasyonlarıngüvenli ve erişkinlerde hücre sayısı problemini çözen biryöntem olabileceği kabul edilmiştir. Veneris vearkadaşları (17) tekve çift ünite transplantasyonları karşılaştırdıklarında çiftünite KK kullanılanlarda engraftment süresinin daha kısa, aGVHDsıklığının daha fazla, relapsın daha az (GVL etkisi fazla)hastalıksız yaşam ve genel yaşam oranının daha yüksek olduğunugörmüşlerdir. Çift ünite KK transplantasyonlarında kullanılacakher iki ünitenin de HLA tam uyumlu olması gerekmemektedir. AyrıcaHLA uyumsuzluğunun aynı bölgede olması da gerekli değildir. Herünitede TNC>1.5X107 /kgve iki ünitede toplam TNC >3.0X107 /kgolmalıdır.

Ayrıcaallojenik bir donörden mezenkimal hücre verilmesi veya kordonkanının intraosseos uygulanmasının engraftman başarısınıartıracağını ileri süren yayınlar vardır. (18,19)

 


Otologkordon kanı kullanımı ve bankacılığı

Akrabadışı KK transplantasyonu amacıyla kordon kanı bankalarınınkurulmasından sonra  ticari amaçla kurulmuş özel kordonkanı bankaları ileride çocuğun kendisine veya aile bireylerinetedavi amacıyla kullanılabileceği gerekçeleri ile anne-babalarıKK saklanması için teşvik ederek kordon kanını“biyolojik  sigorta”olarak tanıtmışlardır. Bir çocuğun gelecekte kendi kordonkanına gereksinim görme ihtimalinin ne olduğu konusunda kesin birrakam verilememekle birlikte tahminler 1/200.000 e kadaruzanmaktadır (20) . Malign hastalıklarıntedavisinde otolog KK transplantasyonunun etkinliği ve güvenirliğikonusunda yeterli kanıt yoktur. Daha da önemlisi lösemi gelişençocukların kordon kanında DNA mutasyonların varlığıgösterilmiştir (21) . Ancak “preleukemicclone”sıklığının lösemi sıklığından 100 kat daha fazla olduğudüşünülerek prelösemik mutasyona sahip olan 100 olgudan birindelösemi geliştiği ve doğum sonrası ikinci bir tetikleyicifaktörün rol oynayabileceği ileri sürülmektedir.İlk otolog KKtransplantasyonu yapılan olgu Hayani ve ark (22)tarafındanyayınlanmıştır. Daha sonra da Urban ve ark (23) santralsinir sistemi relapsı olan bir olguda başarılı otolog KKtransplantasyonu bildirmişlerdir. 

İn-vitroçalışmalarda KK nın çok yönde farklılaşabilme ( kardiak,nörolojik, pankreatik ve deri dokuları)  özelliği olankök hücreler içerdiğinin  gösterilmiş  olmasıKK nın potansiyel yararları konusunda geniş çalışmalaryapılmasına neden olmaktadır (24,25).

Eğerbir yenidoğandan KK toplanmış ve bu olguda genetik, immünolojikveya malign bir hastalık gelişmiş ise kordon kanı bankasımutlaka bilgilendirilmelidir. Ayrıca tüm kordon kanları enfeksiyonve kalıtsal hematolojik hastalıklar yönünden taranmışolmalıdır.


KAYNAKLAR

 

1.Gluckman E, Broxmeyer E, Auerbach AD et al.Hematopoieticreconstitution in a patient with Fanconi anemia by means ofumblical-cord blood from an HLA-identical sibling. N Engl J Med1989;321:1174.

2.Rubinstein P. Why cord blood. Human Immunology 2006;67:398-404.

3.Ende M, Ende N. Hematopoietic transplantation by meansof fetal (cord)blood: a new method. Virginia 1972;Med Month 99:276-80.

4.Knudtzon S. In vitro growth of granulocytic colonies from circulatingcells in human cord blood. Blood 1974;43:357-61.

5.Koike K. Cryopreservation ofpluripotent and committed hemopoietic progenitor cells from humanbone marrow and cord blood, Acta Paediatr Japan 1983; 25:275.

6.SchoemansH, Theunissen K, Maertens J, Boogaerts M, Verfaillie C and Wagner J.Adult umblical cord blood transplantation : a comprehensive review.Bone MarrowTransplant 2006;38:83-93.

7. BarkerJN, Krepski TP, DeFor TE, Davies SM, WagnerJE,Weisdorf DJ. Searchingfor unrelated donor hematopoietic stem cells:availability and speedof umblical cord blood versus bone marrow, Biol BlodMarrow Transplant2002;8:257-260.

8.RochaV, Sanz G and Gluckman E, on behalf of Eurocord and European Bloodand Marrow Transplant Group. Umbilical cord blood transplantation,Curr Opin Hematol 2004;11:375-85.

9.BarkerJ, Scaradavou A, Stevens CE, Rubinstein P. Analysis of 608 umbilicalcord blood (UCB) transplants hla-match is a critical determinant oftransplant-related mortality (TRM) in the postengraftment period evenin the absence of acute graft-vs-host disease (aGVHD). Blood2005;106:92a-93a (Abstract 303).

10.TseW and Laughlin JM. Umbilical cord blood Transplantation: A newalternativeoption. Hematology 2005;377-83.

11.CornettaK, Laughlin M, Carter S et al. Umbilical cord blood transplantationin adults: results of the prospective Cord Blood Transplantation(COBLT). Biol Blood Marrow Transplant 2005;11:149-60.

12.ShpallEJ, Quinones R, Giller R, et al. Transplantation of ex-vivo expandedcord blood. Biol Blood and Marrow Transplant 2002;8:368-76.

13.JaroscakJ, Goltry K, Smith A, et al. Augmentation of umbilical cord blood(UCB) transplantation with ex vivo-expanded UCB cells:results of aphase 1trial using the Aastrom Replicell System. Blood2003;101:5061-67.

14.DevineSM, Lazarus HM and Emerson SG. Clinical application of hematopoieticprogenitor cell expansion: current status and future prospects. BoneMarrowTransplant 2003;31:241-52.

15.MagroE, Regidor C, Cabrera R,  et al, Early hematopoieticrecovery after single unit UCB transplantation in adults supported byco-infusion of mobilized stem cells from a third party donor,Haematologica 2006;91(5):640-8. 

16.Hamza NS, Fanning L, Tary-Lehmann M, et al. High rate of graftfailure after infusion of multiple (3-5) umlical cord blood (UCB)units in adults with hematologic disorders:role of HLA disparityand  UCB graft cell cross immune reactivation (abstract).Blood 2003;98.

17.Veneris MR, Brunstein C, DFor TE, et al. Risk of relaps (REL) afterumbilical cord blood (UCB) transplantation in patients with acuteleukemia: marked reduction in recipients of two units. ASH AnnualMeeting Abstracts 2005;106:93a (Abstract 305).

18.Kim DW, Chung YJ, Kim TG, et al. Cotransplantation of third-partymesenchymal stromal cells can alleviate single donor predominance andincrease engraftment from double cord transplantationBlood2004;103:1941-8.

19.Castello S, Podesta M, Menditto VG, et al. Intra-bonemarrow injection of bone marrowand cord blood cells: an alternativeway of transplantation associated with ahigher seeding efficiency.Exp Hematol 2004; 32:782-7.

20.Johnson FL. Placental blood transplantation and autologous banking:caveat emptor. J Pediatr Hematol Oncol. 1997;19:183-186.

21.Rowley JD. Backtracking leukemia to birth. Nat Med.1998;4:150-1.

22.Hayani A, Lampeter E, Viswanatha D, Morgan D,Salvi SN. Firstreport of autologous cord blood transplantation in the treatment of achild with leukemia.  Pediatrics2007;119:296-300.

23.Urban C, Schwinger W, Benesch M, Sovinz P, Henze G, GreinixH. Autologouscord blood transplantation in a child with acute lymphoblasticleukemia and central nervous system relapse. _Pediatrics.2007May;119(5):1042-3;

24. vande Ven CCollinsDBradleyMBMorrisECairoMS.Thepotential of umbilical cord blood multipotent stem cells fornonhematopoietic tissue and cell regeneration. _Exp Hematol. 2007Dec;35(12):1753-65.

25.Prat-VidalCRouraSFarréJ,et al .Umbilical cord blood-derived stem cells spontaneously expresscardiomyogenic traits. _Transplant Proc. 2007 Sep;39(7):2434-7.

 

Özet

 Sonyıllarda hematopoetik kök hücre transplantasyonu hematolojikmalignensiler, kemik iliği yetmezlikleri, kalıtsal immuneyetmezlikler gibi bazı hastalıkların tedavisinde başarıylauygulanmaktadır.  Kordonkanı (KK) bu hastalar için alternatif bir kök hücre kaynağıolarak gittikçe yaygınlaşmaktadır.  KK nın en önemliavantajı kolay elde edilebilmesi, GVHD ve enfeksiyon geçişriskinin düşük olmasıdır. Tarama sürecinin daha kısa olmasıve 1-2 antijen uyumsuz kordon kanlarının  kullanılabilmesiözellikle seyrek rastlanan doku grubuna sahip hastalar için önemlibir fırsat olabilir. KK nın en önemli dezavantajı ise hücresayısının kısıtlı olmasıdır. Bugüniçin kabul edilebilir hücre sınırı CD34+hücre olarak1.7X105 hücre/kg,total  çekirdekli hücre olarak ise 2.5X10hücre/kg dır. Hücre sayısının düşük olması engrafman gecikmesineveya yetersizliğine yol açabilmektedir.  Son yıllardahücre sayısını artırmaya yönelik olarak ex-vivo hücreçoğaltma, iki ünite kordon kanı kullanılarak transplantasyonyapılması ve eş zamanlı periferik kök hücre transplantasyonugibi yöntemler uygulanmaktadır.  Allojenik kullanımınyaygınlaşmasına rağmen otolog kordon kanı transplantasyonuygulamaları bilimsel ve ekonomik yönden hala tartışmalıdır.

 

Summary

 

Recently,hematopoietic stem cell transplantation has been used successfully totreat patients with hematological malignancies,marrow failuresyndromes and hereditary immunodeficiency diseases. Umbilical cordblood (UCB) has being increasingly used as an alternativehematopoietic stem cell source for these patients. Easilyavailability, lower risk of viral contamination, and GVHD are theadvantages of UCB. In addition, UCB units are almost immediatelyavailable for transplant and permissive 1-2 HLA mismatching forpatients with uncommon tissue types. Limited factor for UCB is lowcell count. The current accepted threshold limits are 1,7X105 cell/kgforCD34+ and 2,5X107 cells/kg for nucleatedcells. Low cell count responsible from graft failure. Recently,ex-vivo expansion, double unites transplantation and co-infusion ofperipheral blood stem cells from a third party donor were suggestedto improve the out come of UCB transplantation.   Althoughallogeneic cord blood transplantation has been used widely there isstill controversy about autologous cord blood transplantation inrespect to its economic and scientific aspects.